Czy zawarcie umowy pożyczki w walucie wirtualnej powinno zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego?

Dzisiaj chcemy przedstawić bardzo korzystną dla społeczności kryptowalut interpretację podatkową z 6 czerwca 2024 r. o sygn.  0111-KDIB2-3.4014.212.2024.1.MD.

Stan faktyczny:

Partnerka posiada kryptowaluty, które nabyła od niezależnego sprzedawcy (nie z giełdy, ale np. z kantoru Quark) i pożyczyła je swojemu partnerowi. Powstała wątpliwość, czy pożyczkę udzieloną partnerowi powinno się zgłaszać do Urzędu Skarbowego.

Stan prawny:

Zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi opodatkowaniu podlegają pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 0,5%.

Co to oznacza?

To, że jeśli pożyczysz narzeczonej 500 000 zł, to 2 500 zł z tego powinien dostać Urząd Skarbowy.

Dużo? To zależy, ale jeśli narzeczona nie zapłaci tego podatku, a będzie miała kontrolę podatkową, stawka ta wzrasta do 20%. Wtedy musisz oddać już 100 000 zł + odsetki za zwłokę. A to już bardzo dużo.

Z czego to wynika?

Z Ustawy o PCC, a konkretnie art. 7 ust. 5, zgodnie z którym:

Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej:

1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Poniżej cytujemy fragment z interpretacji:

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W myśl art. 720 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych waluty wirtualne traktowane są jako prawo majątkowe. Przez prawo majątkowe rozumieć należy prawa podmiotowe, pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, tj.:

działalnością (mogą być przedmiotem obrotu)

posiadaniem określonej wartości majątkowej.

Do tej kategorii należy zatem zaliczyć te wszystkie uprawnienia, które nie przyjmują postaci rzeczy, a stanowią jednocześnie wymierne korzyści, którymi można rozporządzać albo z których można czerpać korzyści.

Skoro zatem przedmiotem umowy pożyczki były kryptowaluty, zaliczane do kategorii praw majątkowych, to zawarcie wskazanej umowy pożyczki nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z powołanego powyżej art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Kryptowaluty nie są natomiast pieniędzmi ani rzeczami oznaczonymi co do gatunku. W związku tym, stwierdzić należy, że skoro wskazana we wniosku umowa pożyczki nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności, określonym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie podlega opodatkowaniu wymienionym podatkiem.

I jak stwierdził organ podatkowy:

W opisanej transakcji nie wystąpi obowiązek zgłoszenia danej pożyczki, gdyż w ogóle nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jaki z tego wniosek?

Pożyczaj w krypto – nie będziesz miał obowiązku tego zgłaszać.

A po kryptowaluty zapraszamy do nas. Adresy naszych placówek znajdziesz w linkach poniżej. Sprawdź, czy jesteśmy w twoim mieście.

Quark – twój partner w zakresie kryptowalut

📍Kantor Bitcoin w Warszawie

📍Kantor Bitcoin Gdynia

📍Kantor Bitcoin Warszawa

📍Kantor Bitcoin Gdańsk

📍Kantor Bitcoin Legionowo

📍Kantor Bitcoin Nowy Sącz

📍Kantor Bitcoin Nowy Targ

📍Kantor Bitcoin Opole

📍Kantor Bitcoin Siedlce

📍Kantor Bitcoin Rzeszów

📍Kantor Bitcoin Kabaty

1 lipca 2024

Zapisz się do newslettera!

Wyślemy do Ciebie miesięczne podsumowania wydarzeń ze świata kryptowalut, bieżące aktualności oraz informacje o prowadzonych przez nas spotkaniach w Twojej okolicy.